Ustalanie wymiaru urlopów pracownikom tymczasowym

Szanowni Państwo,

Agencje Pracy Tymczasowej delegujące pracowników do pracy za granicę zwracały się do nas z wieloma pytaniami dotyczącymi zasad ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników, szczególnie w sytuacji, gdy pracownicy przez pewien okres byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Z powodu niejasnych przepisów w tym zakresie, postanowiliśmy skonsultować się z Głównym Inspektoratem Pracy.

Poniżej przedstawiamy Państwu dwa przykładowe przypadki, które budziły wątpliwości oraz stanowisko GIP w tej sprawie.

Pierwszy problem dotyczył obliczania urlopów pracowników tymczasowych, a konkretnie urlopu pracownika tymczasowego przy zmianie wymiaru czasu pracy.

Przykład: Pracownik zatrudniony 1 pełny miesiąc na 1/3 etatu, następny miesiąc pracy został zatrudniony na pełen etat.

W 3 miesiącu pracy będąc na pełnym etacie chciałby wykorzystać 4 dni urlopu za poprzednie 2 miesiące pracy.

Pytanie: czy pracownikowi należy się 4 dni z pełnego etatu, czy liczymy dni proporcjonalnie do wymiaru etatu?

Drugi zaś problem dotyczył sumowania dni zatrudnienia do ustalenia prawa do urlopu.

 

Przykład: Pracownik tymczasowy zatrudniony jest niepełny miesiąc np. od 1 do 16 stycznia 2011, następnie z dniem 16 stycznia zostaje rozwiązana umowa o pracę.

Kolejne zatrudnienie pracownika następuje 15 września 2011 i kończy się 30 września 2011.

 

W takim przypadku jak należy wyliczyć prawo do 2 dni urlopu za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji pracodawcy? Czy sumujemy 16 dni stycznia i 16 września? Czy są to dwie odrębne umowy o pracę z której z każdej z nich pracownik nie zachowuje prawa do urlopu lub czy za każdą z umów należy się pracownikowi ekwiwalent za urlop, jeśli tak w za ile dni ?

Główny Inspektorat Pracy wyjaśnił:

„Przyjmując szczególny charakter przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w odniesieniu do regulacji zawartych w przepisach Kodeksu pracy należy zauważyć, ze w myśl przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r, Nr 166, poz. 1608 ze zm.) agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika, ustalając zarazem tryb udzielania tego urlopu.

Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik obowiązany jest umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu (art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy).

W ocenie Departamentu Legalności Zatrudnienia powyższe regulacje przyjmują obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w naturze dla pracowników tymczasowych, wykonujących pracę na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy aniżeli 6 miesięcy. Jeżeli natomiast agencja pracy tymczasowej kieruje pracownika do pracy na okres krótszy, wówczas urlop udzielany jest w myśl uzgodnień określonych w art. 10 ust. 1 ustawy. W przypadku braku uzgodnień pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem należy przyjąć, ze pracownikowi, który wykonywał pracę tymczasową przez okres co najmniej 1 miesiąca i któremu nie udzielono urlopu w naturze, należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 17 ust. 3 ustawy).

Uważamy ponadto, ze obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego lub dopuszczalność wypłacania pracownikowi tymczasowemu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przez agencje. zatrudnienia z tytułu kilku krótkich okresów pracy tymczasowej winna zatem zostać rozpatrzona z uwzględnieniem art. 10 ust. 1 ustawy, a więc w treści porozumienia zawartego pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem.

Przedstawiony przez Państwa stan faktyczny (dwa krótkie okresy pracy tymczasowej: 16 dni stycznia i 16 dni września) należy rozpatrywać w odniesieniu do przepisu art. 17 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r, Nr 166, poz. 1608 ze zm.), zgodnie z którym pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika: (urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów).

Oznacza to, ze pracownik tymczasowy, który pozostaje w dyspozycji pracodawcy użytkownika przez okres krótszy aniżeli miesiąc nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Nie mniej jednak wszystkie okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednej agencji pracy tymczasowej, w tym krótsze niż miesiąc, podlegają zsumowaniu, co po przepracowaniu (niezależnie od przerw) łącznie liczby 30 dni uprawnia pracownika do dwóch dni urlopu wypoczynkowego.

Także istotne - pod względem Państwa wątpliwości - jest to, ze te same zasady obowiązują w stosunku do pracowników tymczasowych zatrudnionych w pełnym, jak również w niepełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, ze w stosunku do pracowników tymczasowych nie stosuje się przepisu art. 154 § 2 Kodeksu pracy.”

 

Z poważaniem

---------- ---------- ----------

Beata Pawłowska

 

Managing Partner/Geschäftsführender Partner/Partner Zarządzający

Brighton & Wood

 

Brighton & Wood Warsaw

PL-00-695 Warszawa

ul. Poznańska 21/48

Tel.: + 48 22 621 85 16

Mobile: + 48 506 477 912

Fax: + 48 22 621 98 21

BPawlowska@BrightonWood.com

www.BrightonWood.com

 


Materiał przygotowano dzięki uprzejmości kancelarii Brighton&Wood.

KancelariaBrighton&Wood (www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.

Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo dobrze wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.

Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2010 ponad 180 firm wysyłających pracowników za granicę.

Najbardziej cenione usługi Brighton&Wood to:

  • Konsultacja ustna w zakresie delegowania pracowników za granicę – zapewnia szybką ocenę stanu faktycznego i problemu. Podczas takiej konsultacji rekomendujemy kierunki działań oraz wskazujemy na możliwości optymalizacji, omawiając różne możliwe i dopuszczalne prawem oraz stosowane na rynku modele postępowania.
  • Konsultacja pisemna w zakresie delegowania pracowników za granicę (opinia, ekspertyza) – zapewnia precyzyjną i wiążącą ocenę problemu oraz interpretację przepisów z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz specyfiki danego rynku.
  • Dokumentacja dla delegowanych pracowników – zabezpiecza firmę przed negatywnymi skutkami kontroli w kraju i za granicą, pomaga skorzystać z optymalnych modeli podatkowo-ubezpieczeniowych i prawno-pracowniczych, zmniejsza ryzyko roszczeń pracowniczych. Przygotowywana dokumentacja zawsze połączona jest z konsultacją, która pozwala na zindywidualizowanie i dopasowanie umów, regulaminów, oświadczeń, uchwał i innych elementów do konkretnych potrzeb firmy.
  • Audyt w zakresie delegowania pracowników za granicę – wszechstronne zbadanie istniejących praktyk w zakresie delegowania pracowników. Każdy audyt kończy się obszernym raportem, w którym wskazujemy na ryzyka, sposoby uniknięcia ich. Omawiamy w nim także możliwości optymalizacji oraz konieczne zmiany wynikające z naruszenia przepisów, a także z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu delegowania.
  • Obsługa i asysta prawna oraz pełnienie funkcji pełnomocników w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą (administracja podatkowa, ZUS, PIP i zagraniczne instytucje kontrolne) - doświadczony zespół Brighton&Wood weryfikuje informacje i dokumenty przekazywane kontrolującym w celu uniknięcia ich wykorzystania (także w tzw. transgranicznych postępowaniach kontrolnych krzyżowych) przeciwko firmie delegującej pracowników za granicę.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z ZUS – jeden z dwóch działów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z ZUS o podstawę wymiaru składek (przypisy składek, korekty nienależnie zapłaconych lub naliczanych składek) oraz o formularze A1 (podleganie ubezpieczeniom społecznym). Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS przygotowywane są przez zespół złożony z byłych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z doświadczonych prawników procesowych Brighton&Wood (adwokatów i radców prawnych). Dział procesowy Brighton&Wood prowadził w ostatnich latach kilkaset tego rodzaju spraw, w tym kilkadziesiąt spraw przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z pracownikami delegowanymi – jeden z dwóch działów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z pracownikami delegowanymi za granicę (zagraniczne stawki minimalne, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze etc.). W 2011 r. dwa działy procesowe prowadzą ponad dwa tysiące spraw przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, przed sądem Najwyższym i przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Zastępstwo procesowe i pełnienie funkcji arbitra w postępowaniach arbitrażowych w kraju i za granicą – prawnicy Brighton&Wood podejmują się regularnie pełnienia funkcji arbitra w postępowaniach toczących się w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim.
  • Windykacja należności od krajowych i zagranicznych kontrahentów – przygotowywana przez Brighton&Wood dokumentacja pozwala na skuteczne, niedrogie i szybkie dochodzenie należności od polskich i zagranicznych kontrahentów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Prawnicy procesowi Brighton&Wood przygotowują monity, przedsądowe wezwania do zapłaty, pozwy oraz reprezentują naszych Mandantów w toczących się postępowaniach.
  • Stała obsługa w zakresie delegowania pracowników – Tomasz Major, szef Kancelarii Brighton&Wood osobiście kieruje stałą, kompleksową, permanentną i wszechstronną obsługą elitarnej grupy Mandantów. Stałymi klientami Brighton&Wood są firmy prowadzone przez ciekawych ludzi. Dla nich, w szczególnych sytuacjach, prawnicy Brighton&Wood są do pełnej dyspozycji na terenie całej Unii Europejskiej.

Kontakt:

Tomasz Major
Managing Partner/Geschäftsführender Partner/Partner Zarządzający
Mobile: + 48 510 126 903
TMajor@BrightonWood.net

Brighton & Wood Warsaw
PL-00-695 Warszawa
ul. Poznańska 21/48
Tel.: + 48 22 621 85 16
Fax: + 48 22 621 98 21
www.BrightonWood.com
Warsaw@BrightonWood.com

Brighton & Wood Tomasz Major Spółka Komandytowa, ul. Poznańska 21/48, PL-00-695 Warszawa, KRS: 0000304416, REGON: 141398909, NIP: 7010119278, represented by Tomasz Major, General Partner/Komplementariusz