Spory sądowe z ZUS

Portal delegowanie.pl:

Co jest najczęściej przedmiotem sporów sądowych prowadzonych z ZUS przez firmy delegujące pracowników za granicę?

Tomasz Major, Brighton&Wood:

Z naszych obserwacji wynika, że są trzy grupy sporów trafiających na wokandy sądów powszechnych: Pierwsza z nich to sytuacje, w których ZUS odmawia poświadczenia formularzy A1 dla pracowników delegowanych. Druga grupa to zaskarżane przez przedsiębiorców lub pracowników decyzje, w których ZUS anuluje poświadczone wcześniej formularze A1 i wyłącza pracowników delegowanych z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Ostatnia grupa spraw to zaskarżane przez przedsiębiorców decyzje, w których ZUS dokonuje przypisu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych.

 

Co jest przyczyną przypisów składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę?

Przyczyn może być wiele: oskładkowanie kwater, przejazdów, innych świadczeń udzielanych w naturze i wypłacanych w pieniądzu, kwestionowanie podróży służbowych, kwestionowanie umów cywilnoprawnych i związanych z ich stosowaniem tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczenia…

 

Jak poważna może być skala przypisu składek?

Proszę sobie wyobrazić niewielką firmę, która przez cały 2011 rok delegowała do Holandii lub Niemiec średniomiesięcznie ok. 100 pracowników. W przypadku zakwestionowania podróży służbowych mówimy o przypisie składek w wysokości ponad miliona złotych. Dodatkowo należy liczyć się z wysokimi ustawowymi odsetkami za zwłokę.

 

Jaka jest najczęstsza przyczyna odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1?

ZUS odmawia poświadczenia formularzy A1, jeżeli jego zdaniem nie są spełnione kryteria delegowania z art. 12 Rozporządzenia 883/2004 lub jeżeli firma albo zainteresowany pracownik nie uprawdopodobnił w sposób wystarczający, że praca wykonywana będzie przez tegoż pracownika w kilku krajach jednocześnie. Jest to opisane w art. 13 tegoż Rozporządzenia.

 

Czy wchodzenie w spór z ZUS przed sądem nie jest pozbawione sensu?

Przed każdym wdaniem się w spór przed sądem należy racjonalnie ocenić szanse powodzenia. W ostatnim czasie pojawiły się ciekawe rozstrzygnięcia polskich sądów, które orzekają na korzyść firm. Niedawno jeden z sądów okręgowych orzekł, że firma delegująca pracowników za granicę wcale nie musi prowadzić w Polsce działalności gospodarczej skwantyfikowanej na poziomie przynajmniej 25% obrotów realizowanych w kraju. Orzekł, że przy zaledwie kilkuprocentowych obrotach spełnione są przesłanki do poświadczenia formularzy.

 

Na rynku mówi się o tysiącach spraw, które prowadzicie Państwo przed polskimi sądami…

Nasze dwa zespoły zajmujące się sporami sądowymi prowadzą rzeczywiście bardzo dużo spraw przed sądami w całej Polsce. Nasi prawnicy procesowi (radcowie prawni i adwokaci) są w ostatnim czasie rzeczywiście bardzo zajęci.

 

Z czego wynika taka ogromna liczba spraw?

Proszę pamiętać, że ZUS w wymienionych grupach spraw zwykle wydaje na każdego zainteresowanego pracownika delegowanego jedną decyzję. Nie jest tak, że przedsiębiorca otrzymuje jedną decyzję, która obejmuje wszystkich pracowników. Jeżeli ZUS odmawia poświadczenia formularzy A1 dla stu pracowników, to wydaje z reguły sto decyzji. Do sądu trafia wtedy sto odwołań. Na etapie postępowania sądowego istnieje pod pewnymi warunkami możliwość połączenia (ograniczonej ze względów logistyczno-procesowych) ilości spraw.

 

W czym tkwi tajemnica WASZEJ skuteczności?

W przypadku sporu z ZUS od samego początku do walki rzucam doświadczony zespół składający się z doświadczonych byłych urzędników ZUS znających tryb postępowania inspektorów ZUS oraz z prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych). Wspólnie z zagrożoną firmą nakreślamy różne warianty działań w zależności od rozwoju sytuacji. Staramy się nie doprowadzać do sporów sądowych z ZUS. Najlepiej nam się to udaje, jeżeli jeszcze przed rozpoczęciem kontroli lub postępowania wyjaśniającego możemy rozpocząć nasze działania.

 

Dziękuję za uwagę!


KancelariaBrighton&Wood (www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.

Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo dobrze wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.

Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2010 ponad 180 firm wysyłających pracowników za granicę.

Najbardziej cenione usługi Brighton&Wood to:

  • Konsultacja ustna w zakresie delegowania pracowników za granicę – zapewnia szybką ocenę stanu faktycznego i problemu. Podczas takiej konsultacji rekomendujemy kierunki działań oraz wskazujemy na możliwości optymalizacji, omawiając różne możliwe i dopuszczalne prawem oraz stosowane na rynku modele postępowania.
  • Konsultacja pisemna w zakresie delegowania pracowników za granicę (opinia, ekspertyza) – zapewnia precyzyjną i wiążącą ocenę problemu oraz interpretację przepisów z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz specyfiki danego rynku.
  • Dokumentacja dla delegowanych pracowników – zabezpiecza firmę przed negatywnymi skutkami kontroli w kraju i za granicą, pomaga skorzystać z optymalnych modeli podatkowo-ubezpieczeniowych i prawno-pracowniczych, zmniejsza ryzyko roszczeń pracowniczych. Przygotowywana dokumentacja zawsze połączona jest z konsultacją, która pozwala na zindywidualizowanie i dopasowanie umów, regulaminów, oświadczeń, uchwał i innych elementów do konkretnych potrzeb firmy.
  • Audyt w zakresie delegowania pracowników za granicę – wszechstronne zbadanie istniejących praktyk w zakresie delegowania pracowników. Każdy audyt kończy się obszernym raportem, w którym wskazujemy na ryzyka, sposoby uniknięcia ich. Omawiamy w nim także możliwości optymalizacji oraz konieczne zmiany wynikające z naruszenia przepisów, a także z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu delegowania.
  • Obsługa i asysta prawna oraz pełnienie funkcji pełnomocników w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą (administracja podatkowa, ZUS, PIP i zagraniczne instytucje kontrolne) - doświadczony zespół Brighton&Wood weryfikuje informacje i dokumenty przekazywane kontrolującym w celu uniknięcia ich wykorzystania (także w tzw. transgranicznych postępowaniach kontrolnych krzyżowych) przeciwko firmie delegującej pracowników za granicę.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z ZUS – jeden z dwóch działów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z ZUS o podstawę wymiaru składek (przypisy składek, korekty nienależnie zapłaconych lub naliczanych składek) oraz o formularze A1 (podleganie ubezpieczeniom społecznym). Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS przygotowywane są przez zespół złożony z byłych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z doświadczonych prawników procesowych Brighton&Wood (adwokatów i radców prawnych). Dział procesowy Brighton&Wood prowadził w ostatnich latach kilkaset tego rodzaju spraw, w tym kilkadziesiąt spraw przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z pracownikami delegowanymi – jeden z dwóch działów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z pracownikami delegowanymi za granicę (zagraniczne stawki minimalne, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze etc.). W 2011 r. dwa działy procesowe prowadzą ponad dwa tysiące spraw przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, przed sądem Najwyższym i przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Zastępstwo procesowe i pełnienie funkcji arbitra w postępowaniach arbitrażowych w kraju i za granicą – prawnicy Brighton&Wood podejmują się regularnie pełnienia funkcji arbitra w postępowaniach toczących się w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim.
  • Windykacja należności od krajowych i zagranicznych kontrahentów – przygotowywana przez Brighton&Wood dokumentacja pozwala na skuteczne, niedrogie i szybkie dochodzenie należności od polskich i zagranicznych kontrahentów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Prawnicy procesowi Brighton&Wood przygotowują monity, przedsądowe wezwania do zapłaty, pozwy oraz reprezentują naszych Mandantów w toczących się postępowaniach.
  • Stała obsługa w zakresie delegowania pracowników – Tomasz Major, szef Kancelarii Brighton&Wood osobiście kieruje stałą, kompleksową, permanentną i wszechstronną obsługą elitarnej grupy Mandantów. Stałymi klientami Brighton&Wood są firmy prowadzone przez ciekawych ludzi. Dla nich, w szczególnych sytuacjach, prawnicy Brighton&Wood są do pełnej dyspozycji na terenie całej Unii Europejskiej.

Kontakt:

Tomasz Major
Managing Partner/Geschäftsführender Partner/Partner Zarządzający
Mobile: + 48 510 126 903
TMajor@BrightonWood.net

Brighton & Wood Warsaw
PL-00-695 Warszawa
ul. Poznańska 21/48
Tel.: + 48 22 621 85 16
Fax: + 48 22 621 98 21
www.BrightonWood.com
Warsaw@BrightonWood.com

Brighton & Wood Tomasz Major Spółka Komandytowa, ul. Poznańska 21/48, PL-00-695 Warszawa, KRS: 0000304416, REGON: 141398909, NIP: 7010119278, represented by Tomasz Major, General Partner/Komplementariusz