Kontrole przeprowadzane przez ZUS w firmach delegujących pracowników za granicę

Portal delegowanie.pl:

Czego najczęściej dotyczą kontrole prowadzone przez inspektorów ZUS?

Tomasz Major, Brighton&Wood:

Określane przez mój zespół tzw. „problematyczne” kontrole w firmach delegujących pracowników za granicę idą w dwóch kierunkach: z jednej strony mają na celu zweryfikowanie poprawności danych zgłaszanych do ZUS przy wnioskowaniu o formularze A1; z drugiej strony są ukierunkowane na podwyższenie podstawy wymiaru składek deklarowanych przez firmy.

 

Czym kończy się kontrola, w trakcie której inspektorzy ZUS dochodzą do wniosku, że firma uzyskała formularze A1 nie spełniając warunków ku temu?

Taka kontrola kończy się wyłączeniem pracowników delegowanych z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, anulowaniem formularzy A1…

 

Czy to wszystkie niedogodności?

Absolutnie nie! To początek tsunami w firmie. O decyzjach informowani są zatrudnieni pracownicy oraz byli pracownicy. Często zawiadamiają oni organy ścigania, występują do firmy z roszczeniami, np. o zwrot składki finansowanej przez ubezpieczonego, występują z roszczeniami odszkodowawczymi. Sam ZUS często zawiadamia organy ścigania o nieprawidłowościach. W naszej praktyce zdarzało się, że niezadowoleni pracownicy urządzali pikiety, szkalowali dobre imię firmy w internecie. Regularnie informują oni zagranicznych kontrahentów, co często kończy relacje biznesowe.

 

Czy niedogodności mogą spotkać firmę także za granicą?

Problemy po polskiej stronie często polegają na utracie wizerunku. Konsekwencje za granicą mają natomiast wymiar biznesowy, finansowy i karny.

Regułą staje się zawiadamianie przez pracowników zagranicznych instytucji (inspekcje pracy, inspekcje celne, inspekcje ubezpieczeniowe), co powoduje zmasowane kontrole w firmie delegującej i u jej kontrahentów zagranicznych. Instytucje te regularnie rozszerzają kontrolę na przestrzeganie minimalnych warunków zatrudnienia, na kwestie podatkowe. Sam ZUS ma obowiązek zawiadomienia zagranicznej instytucji o wyłączeniu pracowników z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych celem objęcia ich ochroną ubezpieczeniową za granicą.

 

Co konkretnie grozi firmie za granicą?

Po pierwsze: obowiązek zapłacenia wielokrotnie wyższych składek, niż miało to miejsce w Polsce.

Po drugie: odpowiedzialność karna za niezgłoszenie pracowników do ubezpieczenia. Niedawno prowadziłem luźną rozmowę ze znanym niemieckim prawnikiem, z którym wspólnie pomagamy polskiej firmie, której ZUS anulował wstecz formularze A1. Ryzyka za granicą spuentował on w taki sposób: „W Niemczech możesz kogoś zgwałcić – dostaniesz wyrok w zawieszeniu; za uchylanie się od opodatkowania zapłacisz wysoką grzywnę; za niepłacenie składek idzie się u nas do więzienia.” Miał rację. Par. 266a StGB przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności dla władz polskich firm, którym ZUS anulował formularze A1!

 

Drugim kierunkiem kontroli w firmach delegujących pracowników za granicę jest podwyższanie podstaw wymiaru składek dla pracowników delegowanych…

Tak, to drugi „problematyczny” kierunek kontroli prowadzonych ostatnio przez ZUS, który w firmach eksportowych zdaje się odkrywać „maszynkę do robienia pieniędzy”.

 

Co jest przyczyną przypisów składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę?

Przyczyn może być wiele: oskładkowania kwater, przejazdów, innych świadczeń udzielanych w naturze i wypłacanych w pieniądzu, kwestionowanie podróży służbowych, kwestionowanie umów cywilnoprawnych i związanych z ich stosowaniem tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczenia…

 

Jak poważna może być skala przypisu składek?

Proszę sobie wyobrazić niewielką firmę, która przez cały 2011 rok delegowała do Holandii lub Niemiec średniomiesięcznie ok. 100 pracowników. W przypadku zakwestionowania podróży służbowych mówimy o przypisie składek w wysokości ponad miliona złotych. Dodatkowo należy liczyć się z wysokimi ustawowymi odsetkami za zwłokę.

 

Kierowany przez Pana zespół znany jest na rynku z ogromnego doświadczenia i dużej skuteczności w obsłudze firm eksportowych, agencji pracy tymczasowej i innych firm, które delegują pracowników za granicę. Co jest warunkiem sukcesu w sporze z ZUS o formularze A1 i o podstawę wymiaru składek?

Po pierwsze działania firmy, w której rozpoczyna się kontrola: wynająć profesjonalną firmę, która będzie asystowała we wszystkich czynnościach kontrolnych.

Po drugie: Rozmawiając z inspektorami ZUS należy mieć na uwadze wszystkie aspekty, nie tylko te zlokalizowane w Polsce i nie tylko te wymienione wyżej.

Po trzecie: przygotować wiele planów awaryjnych na wypadek różnych działań ZUS, pracowników, zagranicznych instytucji, kontrahentów.

 

W czym tkwi tajemnica WASZEJ skuteczności?

W przypadku sporu z ZUS o formularze A1 od samego początku do walki rzucam doświadczony zespół składający się z doświadczonych byłych urzędników ZUS znających tryb postępowania inspektorów ZUS, prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych) oraz doświadczonych prawników zagranicznych współpracujących z nami. Wspólnie z zagrożoną firmą nakreślamy różne warianty działań w zależności od rozwoju sytuacji. Reszta jest już naszą tajemnicą.

Dziękuję za uwagę!


KancelariaBrighton&Wood (www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.

Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo dobrze wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.

Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2010 ponad 180 firm wysyłających pracowników za granicę.

Najbardziej cenione usługi Brighton&Wood to:

  • Konsultacja ustna w zakresie delegowania pracowników za granicę – zapewnia szybką ocenę stanu faktycznego i problemu. Podczas takiej konsultacji rekomendujemy kierunki działań oraz wskazujemy na możliwości optymalizacji, omawiając różne możliwe i dopuszczalne prawem oraz stosowane na rynku modele postępowania.
  • Konsultacja pisemna w zakresie delegowania pracowników za granicę (opinia, ekspertyza) – zapewnia precyzyjną i wiążącą ocenę problemu oraz interpretację przepisów z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz specyfiki danego rynku.
  • Dokumentacja dla delegowanych pracowników – zabezpiecza firmę przed negatywnymi skutkami kontroli w kraju i za granicą, pomaga skorzystać z optymalnych modeli podatkowo-ubezpieczeniowych i prawno-pracowniczych, zmniejsza ryzyko roszczeń pracowniczych. Przygotowywana dokumentacja zawsze połączona jest z konsultacją, która pozwala na zindywidualizowanie i dopasowanie umów, regulaminów, oświadczeń, uchwał i innych elementów do konkretnych potrzeb firmy.
  • Audyt w zakresie delegowania pracowników za granicę – wszechstronne zbadanie istniejących praktyk w zakresie delegowania pracowników. Każdy audyt kończy się obszernym raportem, w którym wskazujemy na ryzyka, sposoby uniknięcia ich. Omawiamy w nim także możliwości optymalizacji oraz konieczne zmiany wynikające z naruszenia przepisów, a także z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu delegowania.
  • Obsługa i asysta prawna oraz pełnienie funkcji pełnomocników w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą (administracja podatkowa, ZUS, PIP i zagraniczne instytucje kontrolne) - doświadczony zespół Brighton&Wood weryfikuje informacje i dokumenty przekazywane kontrolującym w celu uniknięcia ich wykorzystania (także w tzw. transgranicznych postępowaniach kontrolnych krzyżowych) przeciwko firmie delegującej pracowników za granicę.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z ZUS – jeden z dwóch działów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z ZUS o podstawę wymiaru składek (przypisy składek, korekty nienależnie zapłaconych lub naliczanych składek) oraz o formularze A1 (podleganie ubezpieczeniom społecznym). Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS przygotowywane są przez zespół złożony z byłych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z doświadczonych prawników procesowych Brighton&Wood (adwokatów i radców prawnych). Dział procesowy Brighton&Wood prowadził w ostatnich latach kilkaset tego rodzaju spraw, w tym kilkadziesiąt spraw przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z pracownikami delegowanymi – jeden z dwóch działów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z pracownikami delegowanymi za granicę (zagraniczne stawki minimalne, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze etc.). W 2011 r. dwa działy procesowe prowadzą ponad dwa tysiące spraw przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, przed sądem Najwyższym i przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Zastępstwo procesowe i pełnienie funkcji arbitra w postępowaniach arbitrażowych w kraju i za granicą – prawnicy Brighton&Wood podejmują się regularnie pełnienia funkcji arbitra w postępowaniach toczących się w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim.
  • Windykacja należności od krajowych i zagranicznych kontrahentów – przygotowywana przez Brighton&Wood dokumentacja pozwala na skuteczne, niedrogie i szybkie dochodzenie należności od polskich i zagranicznych kontrahentów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Prawnicy procesowi Brighton&Wood przygotowują monity, przedsądowe wezwania do zapłaty, pozwy oraz reprezentują naszych Mandantów w toczących się postępowaniach.
  • Stała obsługa w zakresie delegowania pracowników – Tomasz Major, szef Kancelarii Brighton&Wood osobiście kieruje stałą, kompleksową, permanentną i wszechstronną obsługą elitarnej grupy Mandantów. Stałymi klientami Brighton&Wood są firmy prowadzone przez ciekawych ludzi. Dla nich, w szczególnych sytuacjach, prawnicy Brighton&Wood są do pełnej dyspozycji na terenie całej Unii Europejskiej.

Kontakt:

Tomasz Major
Managing Partner/Geschäftsführender Partner/Partner Zarządzający
Mobile: + 48 510 126 903
TMajor@BrightonWood.net

Brighton & Wood Warsaw
PL-00-695 Warszawa
ul. Poznańska 21/48
Tel.: + 48 22 621 85 16
Fax: + 48 22 621 98 21
www.BrightonWood.com
Warsaw@BrightonWood.com

Brighton & Wood Tomasz Major Spółka Komandytowa, ul. Poznańska 21/48, PL-00-695 Warszawa, KRS: 0000304416, REGON: 141398909, NIP: 7010119278, represented by Tomasz Major, General Partner/Komplementariusz