Już są założenia do europejskiego systemu wymiany danych EESSI

 Szanowni Państwo,
W ostatnich dniach, rząd przyjął założenia do projektu ustawy wdrażającej do polskiego prawa system EESSI, który ma przyspieszyć i ułatwić wymianę informacji między instytucjami ds. zabezpieczenia społecznego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI).
Jest to konieczne ze względu na przepisy unijne, które m.in. nakładają na instytucje państw członkowskich uczestniczące w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązek wymiany informacji drogą elektroniczną przez system EESSI.
EESSI to system informatyczny, który ma przyspieszyć i ułatwić wymianę informacji między nimi.
Obecnie wymiana danych niezbędnych do ustalenia praw i obowiązków ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców odbywa się za pośrednictwem formularzy i dokumentów papierowych.
 
System powinien ruszyć 1 maja 2014 r., co oznacza, że od tego momentu przekazywanie danych będzie odbywać się elektronicznie z zapewnieniem ich poufności i ochrony.
Projektowane przepisy umożliwią włączenie polskich instytucji do systemu elektronicznej wymiany danych w obszarze zabezpieczenia społecznego. Wymiana informacji między instytucjami poszczególnych państw członkowskich będzie odbywać się za pośrednictwem standardowych dokumentów elektronicznych (SED).
 
Zgodnie z założeniami elektronicznej wymianie będą podlegać dane, które umożliwią przyznanie m.in. świadczeń z tytułów: choroby, macierzyństwa (ojcostwa), inwalidztwa, starości, wypadków przy pracy i choroby zawodowej. Dotyczyć ma to także informacji dających prawo do: rent rodzinnych, zasiłków na wypadek śmierci, świadczeń dla bezrobotnych, a także świadczeń: przedemerytalnych i rodzinnych oraz specjalnych świadczeń pieniężnych o charakterze nieskładkowym.
 
Wymianie będą podlegać również dane pomocne w odzyskiwaniu należności w innym państwie członkowskim. Dane te w postaci standardowych dokumentów elektronicznych będą przesyłane przez system EESSI do właściwych odbiorców w innych krajach unijnych.
 
Kluczowym elementem systemu EESSI na poziomie krajowym ma być tzw. access point - punkt kontaktowy. Będzie nim instytucja wyznaczona w danym kraju dla określonych kategorii świadczeń. Zadaniem punktu będzie wysyłanie (otrzymywanie) drogą elektroniczną danych dotyczących zabezpieczenia społecznego.
 
W Polsce będą działały trzy takie punkty (w innych państwach może ich być od trzech do pięciu). Jeden zostanie utworzony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (zajmie się rozsyłaniem danych dotyczących bezrobocia i świadczeń rodzinnych), drugi powstanie w ZUS (jego zadaniem będzie przesyłanie danych z sektora świadczeń emerytalno-rentowych, pieniężnych świadczeń wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich, a także obszaru rolniczego i systemów specjalnych). Trzeci punkt kontaktowy będzie stworzony w NFZ i będzie realizował wymianę danych z zakresu świadczeń zdrowotnych.
 
Będziemy Państwa na bieżąco informować, gdy tylko ukaże się oficjalnie projekt ustawy.
 
 
________________________
Beata Pawłowska
Partner
Brighton & Wood
 
 
Brighton & Wood
PL-00-685 Warszawa
ul. Poznańska 21/48
Tel.: + 48 22 621 85 16
Mobile: + 48 506 477 912
Fax: + 48 22 621 98 21

BPawlowska@BrightonWood.com
www.BrightonWood.com

Materiał przygotowano dzięki uprzejmości kancelarii Brighton&Wood.

Kancelaria Brighton&Wood (www.brightonwood.com) świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.
Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy.
Team Brighton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo dobrze wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących firmy delegujące pracowników za granicę.
Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach 2008-2010 ponad 180 firm wysyłających pracowników za granicę.
Najbardziej cenione usługi Brighton&Wood to:

  • Konsultacja ustna w zakresie delegowania pracowników za granicę – zapewnia szybką ocenę stanu faktycznego i problemu. Podczas takiej konsultacji rekomendujemy kierunki działań oraz wskazujemy na możliwości optymalizacji, omawiając różne możliwe i dopuszczalne prawem oraz stosowane na rynku modele postępowania.
  • Konsultacja pisemna w zakresie delegowania pracowników za granicę (opinia, ekspertyza) – zapewnia precyzyjną i wiążącą ocenę problemu oraz interpretację przepisów z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz specyfiki danego rynku.
  • Dokumentacja dla delegowanych pracowników – zabezpiecza firmę przed negatywnymi skutkami kontroli w kraju i za granicą, pomaga skorzystać z optymalnych modeli podatkowo-ubezpieczeniowych i prawno-pracowniczych, zmniejsza ryzyko roszczeń pracowniczych. Przygotowywana dokumentacja zawsze połączona jest z konsultacją, która pozwala na zindywidualizowanie i dopasowanie umów, regulaminów, oświadczeń, uchwał i innych elementów do konkretnych potrzeb firmy.
  • Audyt w zakresie delegowania pracowników za granicę – wszechstronne zbadanie istniejących praktyk w zakresie delegowania pracowników. Każdy audyt kończy się obszernym raportem, w którym wskazujemy na ryzyka, sposoby uniknięcia ich. Omawiamy w nim także możliwości optymalizacji oraz konieczne zmiany wynikające z naruszenia przepisów, a także z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu delegowania.
  • Obsługa i asysta prawna oraz pełnienie funkcji pełnomocników w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą (administracja podatkowa, ZUS, PIP i zagraniczne instytucje kontrolne) - doświadczony zespół Brighton&Wood weryfikuje informacje i dokumenty przekazywane kontrolującym w celu uniknięcia ich wykorzystania (także w tzw. transgranicznych postępowaniach kontrolnych krzyżowych) przeciwko firmie delegującej pracowników za granicę.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z ZUS – jeden z dwóch działów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z ZUS o podstawę wymiaru składek (przypisy składek, korekty nienależnie zapłaconych lub naliczanych składek) oraz o formularze A1 (podleganie ubezpieczeniom społecznym). Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS przygotowywane są przez zespół złożony z byłych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z doświadczonych prawników procesowych Brighton&Wood (adwokatów i radców prawnych). Dział procesowy Brighton&Wood prowadził w ostatnich latach kilkaset tego rodzaju spraw, w tym kilkadziesiąt spraw przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z pracownikami delegowanymi – jeden z dwóch działów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z pracownikami delegowanymi za granicę (zagraniczne stawki minimalne, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze etc.). W 2011 r. dwa działy procesowe prowadzą ponad dwa tysiące spraw przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, przed sądem Najwyższym i przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Zastępstwo procesowe i pełnienie funkcji arbitra w postępowaniach arbitrażowych w kraju i za granicą – prawnicy Brighton&Wood podejmują się regularnie pełnienia funkcji arbitra w postępowaniach toczących się w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim.
  • Windykacja należności od krajowych i zagranicznych kontrahentów – przygotowywana przez Brighton&Wood dokumentacja pozwala na skuteczne, niedrogie i szybkie dochodzenie należności od polskich i zagranicznych kontrahentów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Prawnicy procesowi Brighton&Wood przygotowują monity, przedsądowe wezwania do zapłaty, pozwy oraz reprezentują naszych Mandantów w toczących się postępowaniach.
  • Stała obsługa w zakresie delegowania pracowników – Tomasz Major, szef Kancelarii Brighton&Wood osobiście kieruje stałą, kompleksową, permanentną i wszechstronną obsługą elitarnej grupy Mandantów. Stałymi klientami Brighton&Wood są firmy prowadzone przez ciekawych ludzi. Dla nich, w szczególnych sytuacjach, prawnicy Brighton&Wood są do pełnej dyspozycji na terenie całej Unii Europejskiej.

Kontakt:
Tomasz Major
Managing Partner/Geschäftsführender Partner/Partner Zarządzający
Mobile: + 48 510 126 903
TMajor@BrightonWood.net
Brighton & Wood Warsaw
PL-00-695 Warszawa
ul. Poznańska 21/48
Tel.: + 48 22 621 85 16
Fax: + 48 22 621 98 21
www.BrightonWood.com
Warsaw@BrightonWood.com
Brighton & Wood Tomasz Major Spółka Komandytowa, ul. Poznańska 21/48, PL-00-695 Warszawa, KRS: 0000304416, REGON: 141398909, NIP: 7010119278, represented by Tomasz Major, General Partner/Komplementariusz